Inschrijfvoorwaarden ATG


 
Indien het een event betreft die kosteloos bezocht kan worden en het alleen een aanmelding betreft, zijn de onderstaande voorwaarden niet van toepassing. Uw inschrijving is voor de organisator enkel een getal waar rekening mee gehouden moet worden. U wordt wel geacht het hokje, achter het akkoord gaan met de voorwaarden, aan te vinken.

Aanmelding:
De deelnemer meldt zich aan voor een training door het inschrijfformulier volledig ingevuld  op te sturen naar ATG.
 
Deelname:
Indien het aantal aanmeldingen voor de betreffende training lager is dan een door ATG gesteld minimum aantal deelnemers, zal de training geen doorgang vinden en zal ATG de deelnemer een passende oplossing bieden. Dit minimum kan verschillen per event.
 
Indien het aantal deelnemers voor de betreffende training hoger is dan het maximum aantal deelnemers, biedt ATG de deelnemer een alternatieve datum voor het volgen van de betreffende training.
 
Wanneer de training wordt afgesloten met een BKS toets of examen is de deelnemer verplicht zich te kunnen legitimeren tijdens het toetsmoment.
 
Trainingsgeld:
De deelnemer (of indien van toepassing, de werkgever) machtigt ATG bij doorgang van de betreffende training het totale verschuldigde bedrag. Vier weken voor de eerste trainingsdag wordt het bedrag geïncasseerd van het op het inschrijfformulier vermelde bank/girorekeningnummer. Eventuele door ATG te maken (buiten-) gerechtelijke kosten in verband met inning van achterstallige lesgelden zullen door de deelnemer (of indien van toepassing, de werkgever) worden vergoed aan ATG.
 
Bevestiging van deelname:
Na ontvangst van het inschrijfformulier door ATG ontvangt de deelnemer een bevestiging van ontvangst en/of een uitnodiging voor de betreffende training.
 
Annulering:
Annulering van de aanmelding dient schriftelijk te geschieden.
 
Afhankelijk van het tijdstip van annulering zal de deelnemer (of indien van toepassing, de werkgever) de volgende annuleringskosten vergoeden aan ATG:
 

  • Bij annulering vanaf 6 weken tot de eerste trainingsdag van de betreffende training: 100% van het totale trainingsbedrag inclusief de eventuele annuleringskosten met betrekking op een BMWT examen of BKS-toets.
  • Bij annulering op de eerste trainingsdag of no-show van de betreffende training: 100% van het trainingsbedrag inclusief de eventuele annuleringskosten met betrekking op een BMWT examen of BKS-toets.
  • In onderling overleg is het mogelijk om een afgemelde deelnemer te vervangen door een werknemer van dezelfde werkgever. Vanaf 2 weken vooragaand aan training is de prijs per cursist € 35,-.  De nieuwe deelnemer moet wederom schriftelijk aangemeld worden.

 
In geval van ziekte kan de deelnemer (of indien van toepassing, de werkgever) ATG schriftelijk om terugbetaling van een evenredig deel van het verschuldigde bedrag verzoeken. Bij dit verzoek dient een verklaring van een behandelend arts te worden meegestuurd.
 
Ontwikkelingen ATG:
ATG zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen van ATG die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.
 
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen verwijzen wij u naar onze contactgegevens.
 
Gebruiksvoorwaarden
De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van http://www.atg.nl.
 
Het feit dat u gebruik maakt van de website van ATG betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van ATG.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van ATG berusten bij ATG. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van ATG is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
 
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan info@atg.nl.

Privacyverklaring
Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door ATG.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.
 
Afwijzing van aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van ATG geeft ATG geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van ATG.
 
ATG kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van ATG, de onmogelijkheid de website van ATG te gebruiken, uit de levering van diensten door ATG of het gebrek aan levering van diensten door ATG.
 
Wijzigingen
De inhoud van de website van ATG wordt regelmatig bijgewerkt. ATG behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van ATG te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 
Laatst gewijzigd op 11 januari 2016.